Frequently Asked Questions

Hi, how can we help you?

GLAVNI POJMOVI

 • SMO Marketing

  Social Media Optimization ili SMO postaje nezaobilazan faktor prilikom pretraživanja sadržaja s obzirom da web tražilice u sve većoj mjeri uzimaju u obzir preporuke ili dijeljenje sadržaja korisnika društvenih mreža poput FacebookTwitterYouTubeili Google+. SMO povećava aktivnost i prisutnost vašeg poduzeća na društvenim mrežama, a kada korisnici društvenih mreža dijele ili se referiraju na sadržaj vaše web stranice, tražilice takvu aktivnost boduju te vašu stranicu pozicioniraju stepenicu više u prikazanim rezultatima

 • SEO Optimizacija

  Skup postupaka koji su usmjereni postizanju što bolje posjećenosti vaše Web stranice, kroz podizanje ranga prikaza rezultata na web tražilicama poput www.google.com. U cijeni Business paketa uključena je osnovna SEO optimizacija, što je dovoljno da vas izdvoji od velikog broja neoptimiziranih stranica kakve koriste neki od vaših konkurenata.

 • CMS sustav

  CMS je sustav za upravljanje sadržajem vaše web stranice. Omogućuje vam izmjene sadržaja (cijene, obavijesti, akcije…) iz udobnosti vlastitog ureda ili doma. U Ultra paket uključen je osnovni CMS sustav koji pruža mogućnost izmjene određenih dijelova vaše web stranice.

 • Društveni dodatak

  Ovaj dodatak povezuje vašu Web stranicu sa vašom Facebook ili Twitter stranicom, te na taj način povećavate popularnost i prisutnost vašeg poduzeća na društvenim mrežama što pozitivno utječe na rast prihoda.

 • Kontakt obrazac

  Iznimno važan dio svake web stranice omogućava korisnicima jednostavan zahtjev za ponudom ili postavljanje upita uz maksimalnu zaštitu od neželjene (Junk) pošte.

 • Što je domena i kako doći do nje?

  Domena je vaša internet adresa npr. www.tahoma.hr. U svim našim paketim auključena je registracija nove .com.hr ili prijenos vaše postojeće domene.

 • Što je to Responzivan dizajn?

  Responsive ili prilagodljiv dizajn omogućava optimalan prikaz vaše web stranice neovisno o vrsti (tablet, mobitel, stolno računalo) i veličini ekrana uređaja koji koristite.

 • Što je hosting?

  Hosting je usluga zakupa prostora na web poslužitelju kako bi korisnici mogli pristupiti vašem sadržaju iz bilo kojeg dijela svijeta. Važno je da hosting bude brz kako vaša stranica ne bi bila penalizirana pri pretrazi, te kako bi korisnici imali bolji ugođaj pri surfanju.

KAKO POSLUJEMO

 • Možete li poboljšati moju postojeću web stranicu?

  U pravilu da. Sve ovisi o tome koliko vam je nešto isplativo za poboljštai, jer nekad je jeftinije napraviti puno bolji proizvod iz početka. Svakako ćemo pogledati svaki zahtjev za unaprijeđenjem i dati vam savjet što je najbolje napraviti, te nekoliko opcija.

 • Mogu li prebaciti svoju postojeću stranicu kod vas?

  Naravno! Vršimo i uslugu migracije, a prebacivanje web stranice kod nas dobivate pogodnosti našeg sustava podrške.

 • Što ako nemam sve materijale?

  Ukoliko nemate potrebne materijale možemo za vas osigurati sav potrebni sadržaj. Materijali koji su nam potrebni za izradu web stranice: fotografije, tekstovi i prijevodi, dokumenti koje želite objaviti na stranici (PDF, doc, xls, itd.) video i audio datoteke.

 • Što je uključeno u cijenu paketa?

  U cijenu svih paketa uključena je jednogodišnja registracija web domene i hosting (smještaj) na web server. Nakon isteka vršimo uslugu produljenja valjanosti web domene i hostinga.

 • Koliko traje izrada web stranice?

  Izrada web stranice, ovisno o kompleksnosti i vrsti odabranog paketa, u pravilu traje od 7 radnih dana – naviše.

 • Jeste li u sustavu PDV-a?

  Da.

 • Održavanje web stranice?

  Pružamo usluge kontinuiranog ili periodičnog održavanja vaše web stranice. Kako bi vam bilo povoljnije, nudimo i mogućnost kupnje jednog od paketa održavanja sa određenim brojem uključenih radnih sati uz određeni popust.

 • Kakav je postupak izrade web stranice?

  1. Kontaktirajte nas direktno telefonom ili ispunite kontakt obrazac kako bismo saznali kakvu web stranicu želite. Od našeg osoblja dobiti ćete sva pojašnjenja, te savjete potrebne za lakšu odluku.
  2. Šaljemo vam ponudu, te zajedno definiramo koje sve elemente sadrži vaša web stranice (izbornici, raspored, boje, jezici, itd.)
  3. Izrađujemo idejno rješenje vaše web stranice i detaljnije utvrđujemo dizajn.
  4. Ukoliko ste zadovoljni idejnim rješenjem potvrđujete posao uplatom avansa u dogovorenom dijelu od ukupne vrijednosti ponude.
  5. Ukoliko već nemate internet domenu ili želite dodatnu web adresu uz stručne savjete našeg osoblja birate najbolji naziv.
  6. Dostavljate nam materijale koje želite objaviti na vašoj stranici – logo, fotografije, tekstove, video, grafove. Ukoliko nemate materijale, možemo ih pripremiti za vas.
  7. Testna objava web stranice i daljnje konzultacije
  8. Objava web stranice i plaćanje preostalog iznosa
  9. Konfiguracija računa e-pošte, te ovisno o paketu, poduka za samostalno vođenje stranice.
 • Koji paket odabrati?

  Ako niste sigurni koji paket odabrati za vaše poduzeće, analizom vaših potreba, pozicije na tržištu, te ovisno o vrsti poslovanja, besplatno ćemo vas savjetovati i ponuditi vam optimalan paket.

SEO

 • Što znači ključna riječ?

  Ključna riječ je popularna riječ koju internet korisnici upisuju u tražilice, vezano uz određene proizvode ili usluge koje traže. Kod izrade svake web stranice radi se kompletna analiza pretraga ključnih riječi te se prema tim rezultatima radi optimizacija stranica.

 • Kako biti među prvima na google-u?

  Postići bolju poziciju na internetu moguće je kvalitetnom optimizacijom web stranica, što je dugoročan proces i zahtjeva ulaganje i vremena i novaca. Naravno, druga opcija su nam Google plaćeni oglasi, među prvima ste i plaćate cijenu po kliku, tj posjeti svojoj web stranici.

 • Kako funkcionira Google adwords oglašavanje?

  Plaćeni Google Adwords oglasi su jedan od načina oglašavanja na internetu. Vaš oglas se prikazuje među prvim rezultatima kada korisnik upiše u tražilicu ključnu riječ koja je vezana uz Vašu ponudu. Naplaćuje se isključivo cijena klika, znači kad netko klikne na Vaš oglas, a ne i njegovo prikazivanje. Trošak dnevnog i mjesečnog oglašavanja određujete sami. Naša agencija zapošljava certificirane Google Adwords stručnjake koji će Vas besplatno informirati.

 • Što je banner oglas?

  U kampanji plaćenih oglasa zasigurno veliku prednost ima banner, kreativan slikovni oglas s jasnom porukom tvrtke koja se oglašava. Za Vas smo u mogućnosti kreirati moderan statični ili flash banner, s linkom na web stranicu. Takvim oglašavanjem na stranicama koje su tematski vezane uz Vašu ponudu ili ciljate na širu publiku povećavate mogućnosti bolje prodaje ili jačanja branda.

SEO

 • WHAT DOES A KEYWORD MEAN?

  A keyword is a popular term which the Internet users enter into the browsers in relation to specific products or services they look for. When creating each website a complete analysis of keywords is to be performed, and according to the obtained results the website optimization is carried out.

 • HOW TO BE IN THE TOP POSITION ON GOOGLE?

  It is possible to achieve a better position on the Internet by a quality website optimization, which is a long-term process, and requires the investing of both time and money. Of course, the other option presents the Google paid advertisements, where you are in the top position and you pay the price per click, that is per visit.

 • HOW DOES GOOGLE ADWORDS ADVERTISING WORK?

  The paid Google Adwords advertisements are one of the forms of online advertising. Your advertisement is shown among the first search results when the user enters the keyword related to your offer in the browser. It is paid exclusively per click, which means, when someone clicks on your advertisement, not its display. You determine the cost of the daily or monthly advertising. Our agency employs certified Google Adwords experts who will provide you with free information on the subject.

 • WHAT IS A BANNER ADVERTISEMENT?

  A Banner has got a big advantage in the campaign of paid advertisements. It is a creative Image Ad, with a clear message of the company which is advertising itself. We can create a modern static or flash banner for you, with a link to your website. By such an advertising on the websites thematically linked to your offer you are either trying to reach the target public or increase your sales or strengthen your brand.

Terminology

 • SMO Marketing

  Social media optimization (SMO) is the use of a number of social media outlets and communities to generate publicity to increase the awareness of a product, brand or event. Social media optimization is becoming an increasingly important factor in search engine optimization, as search engines are increasingly utilizing the recommendations of users of social networks such as Reddit, Facebook, Twitter, YouTube, and Google+ to rank pages in the search engine result pages.

 • SEO Optimization

  A set of procedures which are focused on achieving the best possible site appearings for your web, raising them on the search results in search engines, such as www.google.com. Basic SEO optimization is included in the Business package, which is enough to make you stand out from a large number of  unoptimized pages that are used on some of your competitors.

 • CMS system

  CMS is a content management system for your website. It allows you to change the content (pricing, notifications, actions, etc.) from the comfort of your own office or home. We use WordPress CMS mostly time.

 • Social addon

  This plugin connects your Web site with your Facebook or Twitter page, and thus increase the popularity and presence of your company on social networks. This has a very positive effect on revenue growth.

 • Contact form

  An extremely important part of every website provides users with a form for making inquiries or to request an offer with maximum protection against spam.

 • What is a domain and how to get it?

  The domain is your Internet address – for example www.tahoma.hr. All our packages include one new .com, .hr domain registration or the transfer of your existing domain.

 • Responsive design?

  Responsive design allows optimal display of your website regardless of the type (tablet, mobile phone, PC), and the size of the display being used.

 • What is a hosting?

  Hosting is a service of leasing space on a web server so that users can access your content from anywhere in the world.

Terms of service

 • Can you improve my current website?

  As a rule of it, yes. It all depends on how much something is profitable to improve, because sometimes it is cheaper to do a much better product from the beginning. We will look at every request for improvement and give you advice what’s the best to do and a few options.

 • Can I transfer my website to your hosting?

  Of course! We also perform the serviceof migration, and transferring a website in ours, gives you the benefits of our supporting system.

 • What if I don’t have all of materials?

  If you do not have the materials required we can provide all the necessary content. Materials that we need to create a website are the following: photos, images, text and translation, documents you want to publish on the website (PDF, DOC, XLS, etc.), video and audio files.

 • What is included in the packages?

  In the price of the package you get one web domain registration and hosting (accommodation) on the web server. After the expiration of the service, we perform the extension of validity of web domain and hosting. See here our price table.

 • How long does it take?

  Depending on the complexity and type of the selected package, designing a new website usually takes anywhere from 7 to 30 days.

 • VAT?

  Yes.

 • Website maintenance?

  We provide services for continuous or periodic maintenance of your website. To make it more affordable, we also offer you the option to purchase one of the packages of maintenance with a certain number of hours at a discount.

 • The procedure for website development?

  1. Contact us directly by phone or fill out the contact form to inform us what kind of website do you want. Our staff will give you all the advice and explanations needed for you to decide which package is best for your needs.
  2. We send you an offer, and together we define which elements your website will contain (menus, layout, colors, languages, etc.).
  3. We produce a design concept of your website and determine additional design details.
  4. If you are satisfied with the design concept you can accept our offer by paying the agreed partial payment in advance.
  5. If you do not already own an internet domain or want additional domains, you can get expert advice from our staff to choose the best domain name for your website.
  6. You provide all the materials you want to publish on your website – logo, photos, text, videos and graphs. If you do not have the necessary materials, we can prepare everything instead.
  7. We publish the test version of your website and conduct further consultations with you.
  8. The website is completed and published.
  9. E-mail account configuration, and depending on the package, instructions for website self-management.
 • Which package to choose?

  If you are not sure which package to choose for your company, by analyzing your needs, market position and, depending on the type of business, we will advise you for free and offer you an optimal package.

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.

I accept I decline Privacy Settings